REGULAMIN

 ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WOLĘWYGODNIEJ

NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

 

 

Artykuł 1

[Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników ze świadczonej przez Administratora WolęWygodniej usługi polegającej, w szczególności, na umożliwieniu zapoznawania się przez Użytkowników z ofertami towarów i usług przedstawianymi przez Sklepy i Usługodawców za pośrednictwem strony internetowej serwisu WolęWygodniej, oraz na umożliwieniu zawierania przez Użytkowników ze Sklepami i Usługodawcami umów sprzedaży, świadczenia usług, umów o dzieło, umów zlecenia lub innych o podobnym charakterze lub umów zobowiązujących do zawarcia takich umów. Użytkownik serwisu WolęWygodniej do chwili usunięcia konta Użytkownika ma również prawo do korzystania, na zasadach określonych przez Administratora WolęWygodniej, z innych funkcjonalności serwisu WolęWygodniej jakie są lub zostaną wprowadzone w przyszłości.

 

 

Artykuł 2

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Administrator WolęWygodniej - Artur Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Informatyczne IT – SOLUTIONS – Artur Konopka z siedzibą w Wieleniu przy ul. Wczasowej 16, poczta Przemęt 64-234,

NIP 698-156-41-41, REGON 634396607, telefon 502-641-045

e-mail biuro@wolewygodniej.pl

lub podmiot przez niego upoważniony,

 

Użytkownik - podmiot zarejestrowany jako użytkownik serwisu WolęWygodniej, do którego skierowana jest oferta serwisu, w tym oferta Usługodawców i Sklepów, mający w szczególności możliwość zamawiania towarów i usług z wykorzystaniem serwisu WolęWygodniej.

 

Usługodawca – podmiot przedstawiający za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej oferty świadczenia usług Użytkownikom serwisu WolęWygodniej,

 

Sklep – podmiot prowadzący za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej sprzedaż towarów Użytkownikom serwisu WolęWygodniej w formie sklepu,

 

Konto Użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora WolęWygodniej pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania z usług serwisu WolęWygodniej, którego to konta Użytkownik nie może zbyć.

 

Kierowcy WolęWygodniej – osoby upoważnione przez Administratora WolęWygodniej do podejmowania towarów od Sklepów oraz do odbioru od Użytkowników świadczeń pieniężnych, legitymujące się odpowiednim dokumentem potwierdzającym, iż wskazana w dokumencie osoba jest kierowcą WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 3

[Wymagania techniczne]

Dla korzystania z usług serwisu WolęWygodniej wymagany jest komputer  z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox od wersji  3.0, Opera od wersji 9.0, lub IE od wersji 6.0 z włączoną obsługą języka JavaScript, stylów CSS i technologii Flash. Niektóre strony mogą wymagać obecności oprogramowania Adobe Reader. Portal wygląda najlepiej w rozdzielczości ekranu co co najmniej 1280x800.

                                                     

 

Artykuł 4

[Rejestracja w serwisie]

1.    Dokonać rejestracji w serwisie WolęWygodniej jako Użytkownik może osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia regulaminu serwisu WolęWygodniej. Jednakże wskazany powyżej podmiot nie może dokonać rejestracji jeżeli posiada już konto w serwisie WolęWygodniej. Administrator WolęWygodniej może również odmówić dokonania rejestracji w serwisie WolęWygodniej podmiotu, który posiadał w przeszłości konto w serwisie, które zostało zawieszone lub usunięte przez Administratora WolęWygodniej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.    W celu zarejestrowania się w serwisie należy wypełnić znajdujący się na właściwej stronie www.wolewygodniej.pl formularz rejestracyjny przeznaczony dla Użytkowników poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy osoby rejestrującej się, adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych, adresu i innych danych oznaczonych przez Administratora WolęWygodniej jako dane wymagane dla przeprowadzenia rejestracji.

3.    Poprzez naciśnięcie na znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym przycisk „zarejestruj się w systemie” osoba wpisująca wskazane w powyższych ustępach dane oświadcza jednocześnie, iż jest uprawniona do przekazywania Administratorowi WolęWygodniej przedmiotowych danych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jak również wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych danych w zakresie użytecznym dla działania serwisu WolęWygodniej oraz, że dane te są prawdziwe. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie zapisanych w systemie danych osobowych Sklepom oraz Usługodawcom, co do których oferty Użytkownik wyraził zainteresowanie, lub z którymi zawarł umowę. Nadto Użytkownik jest zobowiązany od tej chwili akceptować wiadomości przysyłane za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej od Administratora WolęWygodniej lub innych podmiotów korzystających z serwisu WolęWygodniej a kierowane na adres poczty elektronicznej wskazany w systemie lub na konto Użytkownika w serwisie WolęWygodniej.

4.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca czynności rejestracji wybiera nazwę, pod którą podmiot rejestrowany zamierza występować w serwisie WolęWygodniej (login) oraz hasło dostępu do konta. Niedopuszczalne jest wybranie loginu wcześniej wybranego przez inny podmiot zarejestrowany w serwisie WolęWygodniej a także używanie nazwy zastrzeżonej w jakikolwiek sposób przez inny podmiot prawny lub też wyrazów powszechnie uznawanych za wulgarne. Użytkownik ma możliwość późniejszej aktualizacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnych, przy czym Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zażądania, przed wprowadzeniem zmiany danych, przedstawienia przez Użytkownika odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość nowych danych. Użytkownik nie ma jednak możliwości późniejszej zmiany wybranego przez siebie loginu.

5.    Administrator WolęWygodniej w razie stwierdzenia, że dane wskazane w procesie rejestracji są nieprawdziwe lub, że osoba dokonująca rejestracji nie miała uprawnień do przekazywania tych danych Administratorowi WolęWygodniej, jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia konta, przy rejestracji którego podano chociażby częściowo takie dane. W razie powzięcia przez Administratora WolęWygodniej wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Użytkownika ma prawo zażądać przedstawienia do wglądu dokumentów poświadczających te dane. Do czasu przedstawienia przez Użytkownika wskazanych powyżej dokumentów Administrator WolęWygodniej ma prawo zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez serwis WolęWygodniej.

6.    Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego aktualizowania swoich danych adresowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. W wypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego koszty, w tym jest zobowiązany do pokrycia kosztów ponownego dostarczenia towarów lub kosztów świadczenia usługi w innym terminie. Również wszelkie doręczenia na adres wskazany przez Użytkownika w systemie WolęWygodniej dokonywane przez Sklepy, Usługodawców lub Administratora WolęWygodniej uznaje się za skuteczne również w wypadku gdy Użytkownik nie zamieszkuje lub nie przebywa pod tym adresem lub odmawia przyjęcia przesyłki.

7.    Użytkownik ma prawo zażądać w formie pisemnej usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora WolęWygodniej. Administrator WolęWygodniej otrzymawszy takie żądanie niezwłocznie usuwa przedmiotowe dane, za wyjątkiem danych koniecznych dla realizacji ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika, które to dane przechowuje się do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 

Artykuł 5

[Strony umów zawieranych za pośrednictwem serwisu]

 1. Administrator WolęWygodniej nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników z innymi podmiotami za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej.
 2. Administrator WolęWygodniej nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie lub niewykonanie umów zawartych między Użytkownikami a Sklepami lub Usługodawcami za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej ani też nie odpowiada za zawarcie lub niezawarcie takich umów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach WolęWygodniej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. Administrator WolęWygodniej w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach ofert Sklepów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sklepy lub Usługodawców oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty zawarcia umów. Użytkownikom przysługują uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub z zawartych z innymi podmiotami umów jedynie względem swych kontrahentów – Sklepów lub Usługodawców.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora WolęWygodniej opisanych w art. 1 niniejszego regulaminu przez Użytkowników jest nieodpłatne. Administrator WolęWygodniej może świadczyć inne usługi na rzecz Użytkowników odpłatnie oferując je Użytkownikom w sposób przewidziany niniejszym regulaminem dla Usługodawców lub poprzez przedstawianie wiążących ofert do akceptacji przez Użytkownika.
 5. Administrator WolęWygodniej nie gwarantuje ciągłości i prawidłowości świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz Użytkowników i nie odpowiada za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, powstałe z uwagi na brak świadczenia lub niewłaściwe świadczenie przedmiotowych usług, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Administratora WolęWygodniej.
 6. Zdjęcia, opisy i inne dane opisujące towary lub usługi przedstawiane w serwisie WolęWygodniej mają jedynie charakter poglądowy i pomimo tego, że Administrator WolęWygodniej oraz Sklepy i Usługodawcy dokładają wszelkich starań aby były dokładne, Administrator WolęWygodniej nie gwarantuje, iż odzwierciedlają one stan faktyczny i nie odpowiada za ewentualne rozbieżności pomiędzy przedstawionymi danymi a stanem faktycznym.

 

 

Artykuł 6

[Złożenie zamówienia i zawarcie umowy ze Sklepem]

1.    Użytkownik składa zamówienie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności serwisu WolęWygodniej wybierając towary oferowane przez Sklep za pośrednictwem internetowych stron serwisu WolęWygodniej. Użytkownik winien uwzględnić możliwość modyfikacji zamówienia przez Sklep w trybie wskazanym poniżej jak również okoliczność, iż ceny uwidocznione na stronie internetowej mogą nie obejmować wszystkich opłat jakie może ponieść Użytkownik, w tym w szczególności opłaty za dowóz oraz kaucji za opakowanie.

2.    Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza zamówienia serwisu WolęWygodniej Sklep, w wypadku stwierdzenia dostępności wszystkich towarów objętych zamówieniem, potwierdza przyjęcie zamówienia.

3.    W wypadku braku w Sklepie towaru ujętego w złożonym przez Użytkownika zamówieniu Sklep skontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną na podany w zamówieniu numer telefonu i poinformuje Użytkownika o braku towaru i ewentualnej możliwości zamiany niedostępnych towarów na inne towary o podobnym charakterze lub koniecznym czasie oczekiwania na zamówiony towar. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika na modyfikację zamówienia poprzez zamianę określonego towaru na inny lub poprzez eliminację określonego towaru ze złożonego zamówienia Sklep dokonuje w taki sposób uzgodnionej modyfikacji zamówienia. W przypadku braku zgody Użytkownika lub w wypadku nieuzyskania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem zamówienie zostaje anulowane.

4.    Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem następuje, w wypadku zamówień obejmujących wyłącznie towary fizycznie dostępne w lokalu Sklepu w chwili dojścia zamówienia do Sklepu, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. W wypadku zamówień zmodyfikowanych w trybie ust. 3 niniejszego artykułu umowa pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili uzyskania przez Sklep zgody Użytkownika na modyfikację zamówienia w drodze telefonicznej.

5.    Jeżeli zamówienie Użytkownika obejmuje towary, co do których wielkość zamówienia określa się wagowo przyjmuje się, iż umowa pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem dopuszcza występowanie różnicy pomiędzy wagą towaru wskazaną w zamówieniu a wagą towaru faktycznie wydanego przez Sklepem i w ten sposób objętego umową, jeżeli różnica taka jest uzasadniona względami praktycznymi i nie przekracza wartości zwyczajowo przyjętych, nie naruszając również dobrych obyczajów. W wypadku zaistnienia takiej różnicy dopuszczalna jest również modyfikacja przez Sklep, w odpowiedni sposób, ceny z przedmiotowej umowy sprzedaży. Jednakże jeżeli w wyniku modyfikacji przewidzianej w niniejszym ustępie cena jaką miałby zapłacić Użytkownik z przedmiotowej umowy sprzedaży miałaby wzrosnąć o ponad 1/20 wartości złożonego przez Użytkownika zamówienia to dla dokonania takiej modyfikacji konieczna jest uzyskanie zgody Użytkownika, która może być wyrażona w formie telefonicznej. Postanowienie ust. 3 zd. 3 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.

 

 

Artykuł 7

[Odbiór towarów i zapłata ceny]

 1. Przy potwierdzeniu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do wskazania formy odbioru towaru – „odbiór osobisty” albo „dostawa” – oraz do wskazania daty i godziny odbioru towaru dostępnej w systemie, z odpowiednim wyprzedzenie, nie wcześniejszej niźli 60 minut po chwili składania zamówienia.
 2. W wypadku wybrania przez Użytkownika przy składaniu zamówienia opcji „odbiór osobisty” po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Użytkownik winien podjąć zamówione przez siebie towary we wskazanym przez siebie terminie, z pierwszeństwem wobec klientów Sklepu dokonujących zakupów poza serwisem WolęWygodniej, w miejscu oznaczonym logiem WolęWygodniej. W chwili odbioru towarów Użytkownik winien uiścić na rzecz Sklepu należności wynikające z zawartej przez strony umowy.
 3. W wypadku wybrania opcji z dostawą Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny zamówionych towarów oraz innych wymagalnych należności w szczególności opłaty za dowóz z chwilą dostarczenia zamówienia pod wskazany adres. Nadto, w wypadku gdy zamówione towary są ciężkie lub masywne, Użytkownik winien zapewnić odpowiednią pomoc przy rozładunku i wniesieniu towaru z drogi publicznej do wskazanej przez Użytkownika nieruchomości.
 4. Dochowanie przez kierowców WolęWygodniej wskazanego przez Użytkownika terminu dostarczenia zamówienia jest uzależnione od lokalnych uwarunkowań komunikacyjnych i w uzasadnionych przypadkach dostarczenie towarów może ulec opóźnieniu przy czym o rozmiarach i powodach opóźnienia przekraczającego 30 minut Użytkownik winien być poinformowany w drodze telefonicznej.
 5. Jeżeli kierowca WolęWygodniej nie zastanie Użytkownika we wskazanym przez niego miejscu i dwukrotnie nie uda mu się skutecznie skontaktować z Użytkownikiem telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub gdy Użytkownik odmówi odbioru towaru lub zapłaty ceny lub też nie zapewni odpowiedniej pomocy do wniesienia towaru kierowca WolęWygodniej zwraca towary objęte zamówieniem do Sklepu, który zachowuje roszczenie wobec Użytkownika o zapłatę należności przysługujących mu w ramach przedmiotowej umowy. W takim przypadku Administrator zachowuje roszczenie o zapłatę opłaty za transport.
 6. W wypadku zwrotu zamówienia na skutek braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem Sklep przechowuje skompletowane zamówienie przez okres jednego dnia roboczego celem umożliwienia Użytkownikowi dokonania odbioru osobistego. Nie dotyczy to towarów ulegających szybkiemu zepsuciu. Odbiór takiego zamówienia oraz zapłata ceny następuje w trybie ust. 2 niniejszego artykułu.

 

 

Artykuł 8

[Regulacje szczególne dotyczące sprzedaży produktów leczniczych oraz alkoholi]

 1. Postanowienia artykułów 6 – 7 stosuje się odpowiednio w wypadku gdy przedmiotem sprzedaży są produkty lecznicze, lub napoje alkoholowe z zachowaniem postanowień niniejszego artykułu.
 2. Sklep będący apteką nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych w rozumieniu przepisów prawa a jedynie przygotowuje do odbioru produkty lecznicze lub inne towary objęte umową sprzedaży zawartą z Użytkownikiem w trybie art. 6 niniejszego regulaminu oraz wydaje produkty lecznicze Użytkownikom lub osobom upoważnionym przez Użytkowników, w tym Kierowcom WolęWygodniej.
 3. Sklep oferujący za pośrednictwem WolęWygodniej napoje alkoholowe również nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej takich napojów a jedynie przygotowuje do odbioru napoje alkoholowe objęte umową sprzedaży zawartą z Użytkownikiem w trybie art. 6 niniejszego regulaminu oraz wydaje napoje alkoholowe Użytkownikom lub osobom upoważnionym przez Użytkowników, w tym Kierowcom WolęWygodniej.
 4. Dokonanie przez Użytkownika wyboru opcji „dostawa” jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik upoważnia Kierowcę WolęWygodniej do dokonania w imieniu Użytkownika odbioru towarów objętych zamówieniem bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tej mierze.
 5. Złożenie zamówienia obejmującego napoje alkoholowe jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jest się osobą pełnoletnią oraz przyjmuje się do wiadomości ostrzeżenie o szkodliwości spożywania alkoholu dla zdrowia. Kierowcy WolęWygodniej zobowiązani są, w razie podjęcia uzasadnionych wątpliwości, do żądania od osoby odbierającej napoje alkoholowe okazania dokumentu poświadczającego jej pełnoletniość. Napoje alkoholowe nie zostaną wydane osobie niepełnoletniej lub odmawiającej, pomimo żądania kierowcy WolęWygodniej, okazania dokumentu poświadczającego wiek.
 6. W wypadku gdy umową sprzedaży objęte są leki wydawane na podstawie recepty Użytkownik wybierający opcję „dostawa” winien uprzednio przekazać receptę lub recepty upoważnionemu do odbioru zamówienia Kierowcy WolęWygodniej. Termin oraz sposób przekazania recept Użytkownik winien uzgodnić indywidualnie z miejscowym przedstawicielem Administratora WolęWygodniej w drodze kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Odbiór recept od Użytkownika podlega odpłatności w wysokości równej opłacie za transport zamówionych towarów, w ramach zamówienia obejmującego leki, dla których odbioru konieczne są przedmiotowe recepty.
 8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Administrator WolęWygodniej może odmówić przyjęcia do wykonania usługi odbioru recept od Użytkownika.

 

 

Artykuł 9

[Złożenie zamówienia i zawarcie umowy z Usługodawcą]

 1. Użytkownik może rozpocząć proces zamawiania świadczenia określonej usługi na jego rzecz przez Usługodawcę za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności serwisu WolęWygodniej lub złożyć zaproszenie do składania ofert na wykonanie konkretnej usługi w trybie przetargu systemu WolęWygodniej.
 2. Po rozpoczęciu procesu zamawiania świadczenia  usługi  Usługodawca niezwłocznie przedstawia w możliwie przejrzysty i szczegółowy sposób proponowane warunki umowy oraz potwierdza gotowość przyjęcia zamówienia wykonania usługi w określonym terminie lub wskazuje dostępny termin. Usługodawca oraz Użytkownik mogą precyzować swe stanowiska jeśli dana usługa tego wymaga przesyłając wiadomości mogące zawierać załączniki opisujące szczegółowe ustalenia, lub propozycje ustaleń za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej. Każda kolejna wiadomość wysyłana przez Usługodawcę winna zawierać ustalenia poczynione już uprzednio, co do których strony są zgodne.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje, z chwilą dojścia przez strony do porozumienia obejmującego swą treścią wszystkie istotne elementy umowy i potwierdzenia przez obie strony, iż zawierają umowę. Z tą chwilą stają się wiążące dla Użytkownika i Usługodawcy ostatnie ustalenia poczynione w trakcie uprzedniej wymiany wiadomości.
 4. Zawarcie umowy może nastąpić również w wypadku zaakceptowania przez Użytkownika oferty Usługodawcy złożonej w odpowiedzi na zaproszenie Użytkownika do składania ofert na wykonanie konkretnej usługi w trybie przetargu systemu WolęWygodniej i następującego po tym potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia usługi do wykonania. Z chwilą tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy i Usługodawca oraz Użytkownik są związani ustaleniami poczynionymi w trakcie przetargu systemu WolęWygodniej. Do ustaleń pomiędzy stronami poczynionych w trakcie przetargu stosuje się odpowiednio ust. 2 niniejszego artykułu.
 5. W wypadku gdy przepisy prawa wymagają dla ważności umowy formy szczególnej pod rygorem nieważności to umowę zawartą za pośrednictwem funkcjonalności serwisu WolęWygodniej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem traktuje się jako umowę zobowiązującą do zawarcia umowy docelowej w formie wymaganej przepisami prawa nie później niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W wypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej we wskazanym powyżej terminie strona, która uchyliła się od zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach ustalonych w zaakceptowanym zamówieniu zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wartości umowy przyrzeczonej brutto.

 

 

Artykuł 10

[System komentarzy i opinii]

1.   Użytkownik jest uprawniony do wystawiania opinii Sklepom i komentarzy Usługodawcom, z którymi zawarł co najmniej jedną umowę za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej, które to opinie i komentarze są widoczne w serwisie WolęWygodniej dla wszystkich podmiotów korzystających z serwisu. Opinia lub komentarz Użytkownika mogą być pozytywne albo negatywne albo neutralne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wystawionej przez siebie opinii lub komentarza.

2.   Treść opinii lub komentarza winna być zredagowana w sposób czytelny i nie może zawierać treści, których rozpowszechnianie jest bezprawne, wulgaryzmów bądź treści nieobyczajnych oraz wszelkich treści mających charakter reklamowy.

3.   Administrator WolęWygodniej usuwa opinie lub komentarze jeżeli taki obowiązek wynika z orzeczenia sądu. Nadto Administrator WolęWygodniej może w każdym czasie usunąć opinię lub komentarz jeżeli stwierdzi, iż zostały one wystawione z naruszeniem ustępów poprzedzających lub okoliczności uzasadniające ich wystawienie budzą wątpliwości bądź też naruszają one dobre obyczaje.

 

 

Artykuł 11

[Poufność danych i archiwizacja historii zamówień]

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora WolęWygodniej danych wprowadzanych przez Użytkownika dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, w zakresie do tego celu użytecznym.

 

 

Artykuł 12

[Szczególne obowiązki Użytkownika]

Użytkownik nie ma prawa korzystać z kont w serwisie WolęWygodniej zarejestrowanych przez innych Użytkowników, zbyć swego konta oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta należącego do osoby prawnej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik winien bezwzględnie zachować w tajemnicy przed osobami nieupoważnionymi hasło do konta w serwisie WolęWygodniej i zapewnić by pozyskanie hasła przez osoby nieuprawnione nie było możliwe. Administrator WolęWygodniej nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane, chociażby pośrednio, poprzez naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego artykułu.

 

 

Artykuł 13

 [Zawieszenie konta Użytkownika]

W uzasadnionych przypadkach Administrator WolęWygodniej jest uprawniony do zawieszenia funkcjonowania konta Użytkownika w serwisie WolęWygodniej do czasu wyjaśnienia sprawy, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu WolęWygodniej, Sklepów lub Usługodawców bądź Administratora WolęWygodniej lub w inny sposób szkodzą dobremu imieniu marki WolęWygodniej. Niezależnie od zawieszenia konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 14

[Postępowanie reklamacyjne oraz skargi]

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi Administratora WolęWygodniej przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z tymi postanowieniami.
 2. Reklamacja nie może dotyczyć postępowania Sklepu lub Usługodawcy, które to podmioty są wyłącznie odpowiedzialne wobec Użytkownika za swoje zobowiązania. Nieprawidłowe postępowanie Sklepu lub Usługodawcy może być podstawą skargi złożonej do Administratora WolęWygodniej, która to skarga będzie podstawą postępowania wyjaśniającego względem tych podmiotów.
 3. Reklamację lub skargę można złożyć w formie elektronicznej na adres reklamacje@wolewygodniej.pl lub pisemnej.
 4. Administrator WolęWygodniej rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Rozpoznanie skargi następuje po otrzymaniu odpowiednich wyjaśnień od podmiotu, na który została złożona skarga.
 5. Jeżeli podane w reklamacji okoliczności wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia Administrator WolęWygodniej, przed rozpoznaniem reklamacji zwraca się do Użytkownika o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Odpowiedź na reklamację lub skargę jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

 

Artykuł 15

 [Przerwy techniczne]

Administrator WolęWygodniej dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność serwisu WolęWygodniej przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

 

 

Artykuł 16

[Zmiany regulaminu]

Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych serwisu WolęWygodniej. Jeżeli Użytkownik w terminie miesiąca od daty umieszczenia nowej wersji regulaminu na stronach serwisu  nie złoży oświadczenia o odmowie uważa się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia regulaminu. Odmowa przyjęcia nowych postanowień regulaminu skutkuje utratą statusu Użytkownika serwisu WolęWygodniej.