REGULAMIN

 ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WOLĘWYGODNIEJ

NA RZECZ KLIENTÓW SERWISU PROWADZĄCYCH ZA JEGO POMOCĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

 

Artykuł 1

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Administrator WolęWygodniej - Artur Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Informatyczne IT – SOLUTIONS – Artur Konopka z siedzibą w Wieleniu przy ul. Wczasowej 16, poczta Przemęt 64-234, NIP 698-156-41-41, REGON 634396607, telefon 502-641045

e-mail biuro@wolewygodniej.pl

lub podmiot przez niego upoważniony,

 

Klient Serwisu Usług (KSU) – podmiot przedstawiający za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej oferty świadczenia usług Użytkownikom serwisu WolęWygodniej,

 

Użytkownicy - podmioty zarejestrowane jako użytkownicy serwisu WolęWygodniej, do których skierowana jest oferta serwisu, w tym oferta KSU, mający w szczególności możliwość zamawiania usług z wykorzystaniem serwisu WolęWygodniej.

 

Konto Firmy - prowadzone dla KSU przez Administratora WolęWygodniej pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane KSU oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania z usług serwisu WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 2

[Wymagania techniczne]

Dla korzystania z usług serwisu WolęWygodniej wymagany jest komputer  z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox od wersji  3.0, Opera od wersji 9.0, lub IE od wersji 6.0 z włączoną obsługą języka JavaScript, stylów CSS i technologii Flash. Niektóre strony mogą wymagać obecności oprogramowania Adobe Reader. Portal wygląda najlepiej w rozdzielczości ekranu co co najmniej 1280x800.

 

 

Artykuł 3

[Rejestracja w serwisie]

1.    Dokonać rejestracji w serwisie WolęWygodniej jako Firma może osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna, której prawo polskie przyznaje zdolność prawną w zakresie wystarczającym dla prowadzenia działalności gospodarczej i taką działalność faktycznie prowadząca. Podmioty wskazane w zdaniu poprzedzającym muszą nadto zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.

2.    W celu zarejestrowania się w serwisie podmiot zamierzający zawierać umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego WolęWygodniej powinien wypełnić znajdujący się na właściwej stronie www.wolewygodniej.pl formularz rejestracyjny przeznaczony dla firm usługowych poprzez wskazanie nazwy podmiotu (firmy), adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych, adresu jego siedziby (wraz z kodem pocztowym), numerów NIP, REGON oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakt z serwisem WolęWygodniej. Nadto należy wskazać dni tygodnia oraz godziny pracy firmy, która miałaby zawierać umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej a także wskazać czy podmiot jest płatnikiem VAT,

3.    Poprzez naciśnięcie na znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym przycisk „zarejestruj się w systemie” osoba wpisująca wskazane w powyższych ustępach dane oświadcza jednocześnie, iż jest uprawniona do przekazywania Administratorowi WolęWygodniej przedmiotowych danych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu rejestrowanego podmiotu w zakresie wymaganym w procesie rejestracji jak również wyraża w imieniu tego podmiotu zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych danych w zakresie użytecznym dla działania serwisu WolęWygodniej oraz, że dane te są prawdziwe.

4.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca czynności rejestracji wybiera nazwę, pod którą podmiot rejestrowany zamierza występować w serwisie WolęWygodniej (login) oraz hasło dostępu do konta. Niedopuszczalne jest wybranie loginu wcześniej wybranego przez inny podmiot zarejestrowany w serwisie WolęWygodniej a także używanie nazwy zastrzeżonej w jakikolwiek sposób przez inny podmiot prawny lub też wyrazów powszechnie uznawanych za wulgarne. KSU ma możliwość późniejszej aktualizacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnych, przy czym Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zażądania, przed wprowadzeniem zmiany danych, przedstawienia przez KSU odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość nowych danych. KSU nie ma jednak możliwości późniejszej zmiany wybranego przez siebie loginu.

5.    Administrator WolęWygodniej w razie stwierdzenia, że dane wskazane w procesie rejestracji są nieprawdziwe lub, że osoba dokonująca rejestracji nie miała uprawnień do przekazywania tych danych Administratorowi WolęWygodniej, jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia konta, przy rejestracji którego podano chociażby częściowo takie dane.

6.    Po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji oraz po weryfikacji prawidłowości podanych w tym procesie danych z osobą wskazaną jako odpowiedzialną za kontakt z serwisem WolęWygodniej skontaktuje się przedstawiciel Administratora WolęWygodniej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dostępnych w serwisie WolęWygodniej. W wypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z osobą wskazaną w formularzu rejestracyjnym Administrator WolęWygodniej ma prawo usunąć zarejestrowane konto.

7.    Ustępu poprzedzającego nie stosuje się w wypadku gdy KSU podpisał już uprzednio umowę o świadczenie usług dostępnych w serwisie WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 4

[Aktywacja konta]

Administrator WolęWygodniej dokonuje aktywacji konta KSU niezwłocznie po otrzymaniu od przedstawiciela Administratora WolęWygodniej oryginału podpisanej z KSU umowy o świadczenie usług, zawartej w oparciu o wzorzec umowy dostarczony przez Administratora WolęWygodniej, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez KSU prawidłowej rejestracji w serwisie WolęWygodniej. Dopiero z chwilą pełnej aktywacji konta KSU uzyskuje możliwość korzystania z aktualnie dostępnych usług oferowanych przez serwis WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 5

[Oferta Klienta Serwisu Usług]

 1. KSU w celu zawarcia umów o świadczenie usług z Użytkownikami przedstawia oferowane usługi dodając je do swojej oferty za pomocą odpowiedniej funkcji serwisu WolęWygodniej z palety usług dostępnych w serwisie WolęWygodniej lub dodanych do tej palety usług na wniosek KSU przez Administratora WolęWygodniej. Administrator WolęWygodniej ma prawo odmówić dodania konkretnej usługi do palety usług dostępnych w serwisie bez podania przyczyn.
 2. KSU winien opisywać usługę w sposób rzetelny i kompletny, uniemożliwiający wprowadzenie w błąd osób trzecich co do jej charakteru i istotnych cech oraz zasad ustalania wynagrodzenia. 
 3. Niedopuszczalne jest dodawanie do oferty usług, których świadczenie przez KSU narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Nadto niedopuszczalne jest dodawanie przez KSU do swej oferty usług, do świadczenia których konieczne jest posiadanie uprawnień, których KSU nie posiada. KSU ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swego uchybienia obowiązkom ustanowionym w niniejszym ustępie.
 4. Administrator WolęWygodniej, w wypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych podawanych przez KSU bądź w wypadku naruszenia przez KSU dobrych obyczajów, zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia dowolnych elementów z oferty KSU.

 

 

Artykuł 6

[Aktualizacja oferty KSU]

KSU jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swojej oferty kierowanej do Użytkowników w szczególności poprzez umieszczanie niezwłocznie informacji na temat możliwości i zakresu ich świadczenia, dostępnych terminów oraz zasad ustalania wynagrodzenia.

 

 

Artykuł 7

[Złożenie zamówienia i zawarcie umowy]

1.    KSU jest zobowiązany do bieżącego, w godzinach pracy, monitorowania systemu usług WolęWygodniej.

2.    Po złożeniu zapytania przez Użytkownika o usługę z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu WolęWygodniej KSU jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia w możliwie przejrzysty i szczegółowy sposób proponowanych warunków umowy oraz do potwierdzenia gotowości przyjęcia zamówienia wykonania usługi w określonym terminie lub wskazania dostępnego terminu. KSU oraz Użytkownik mogą precyzować swe stanowiska jeśli dana usługa tego wymaga przesyłając wiadomości za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej. Każda kolejna wiadomość wysyłana przez KSU winna zawierać ustalenia poczynione już uprzednio, co do których strony są zgodne.

3.    Zawarcie umowy pomiędzy KSU a Użytkownikiem następuje, z chwilą dojścia przez strony do porozumienia obejmującego swą treścią wszystkie istotne elementy umowy i potwierdzenia przez obie strony, iż zawierają umowę. Z tą chwilą stają się wiążące dla Użytkownika i KSU ostatnie ustalenia poczynione w trakcie uprzedniej wymiany wiadomości.

4.    Zawarcie umowy może nastąpić również w wypadku zaakceptowania przez Użytkownika oferty KSU złożonej w odpowiedzi na zaproszenie Użytkownika do składania ofert na wykonanie konkretnej usługi w trybie przetargu systemu WolęWygodniej i następującego po tym potwierdzenia przez KSU przyjęcia usługi do wykonania. Z chwilą tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy i KSU oraz Użytkownik są związani ustaleniami poczynionymi w trakcie przetargu systemu WolęWygodniej. Do ustaleń pomiędzy stronami poczynionych w trakcie przetargu stosuje się odpowiednio ustęp 2 niniejszego artykułu.

5.    W wypadku gdy przepisy prawa wymagają dla ważności umowy formy szczególnej pod rygorem nieważności to umowę zawartą za pośrednictwem funkcjonalności serwisu WolęWygodniej pomiędzy KSU a Użytkownikiem traktuje się jako umowę zobowiązującą do zawarcia umowy docelowej w formie wymaganej przepisami prawa nie później niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W wypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej we wskazanym powyżej terminie strona, która uchyliła się od zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach ustalonych w zaakceptowanym zamówieniu zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wartości umowy przyrzeczonej brutto.

 

 

Artykuł 8

[Odpowiedzialność za wykonanie umowy z Użytkownikiem]

KSU jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Użytkownika za należyte wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem w trybie artykułu poprzedzającego. Administrator WolęWygodniej nie jest stroną takiej umowy i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez jej strony jakichkolwiek obowiązków z niej wynikających, jak również za skorzystanie przez Użytkownika będącego konsumentem z przysługujących mu z tego względu uprawnień.

 

 

Artykuł 9

[System komentarzy]

 1. KSU jest uprawniony do wystawiania komentarzy odnośnie współpracy z poszczególnymi Użytkownikami, które to komentarze są widoczne w serwisie WolęWygodniej dla wszystkich podmiotów korzystających z serwisu. Komentarz KSU odnośnie współpracy z Użytkownikiem może być pozytywny albo negatywny albo neutralny i nie może być zmieniany przez jej autora. KSU ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanego przez siebie komentarza.
 2. Treść komentarzy winna być zredagowana w sposób czytelny i nie może zawierać treści, których rozpowszechnianie jest bezprawne, wulgaryzmów bądź treści nieobyczajnych oraz wszelkich treści mających charakter reklamowy.
 3. Administrator WolęWygodniej usuwa komentarze jeżeli taki obowiązek wynika z orzeczenia sądu. Nadto Administrator WolęWygodniej może w każdym czasie usunąć komentarz jeżeli stwierdzi, iż został on wystawiony z naruszeniem ustępów poprzedzających lub okoliczności uzasadniające jego wystawienie budzą wątpliwości bądź też narusza on dobre obyczaje.
 4. KSU ma również możliwość ustosunkowania się do komentarzy wystawianych względem niego przez Użytkowników.

 

 

Artykuł 10

[Poufność danych i archiwizacja historii zamówień]

KSU wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora WolęWygodniej danych wprowadzanych przez KSU dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, w zakresie do tego celu użytecznym. KSU zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy wobec osób nieupoważnionych danych osobowych Użytkowników serwisu WolęWygodniej, które zostaną udostępnione KSU przez Administratora WolęWygodniej. Uzyskane za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej dane KSU może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z zawieraniem i realizacją umów z Użytkownikami. Nadto KSU jest zobowiązany do archiwizowania we własnym zakresie danych dotyczących umów zawartych przez KSU z Użytkownikami do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z umów tych wynikających. 

 

 

Artykuł 11

[Wynagrodzenie Administratora WolęWygodniej]

Wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi WolęWygodniej, w braku odmiennych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy Administratorem WolęWygodniej a KSU, jest każdorazowo określana w momencie dodania przedmiotowej usługi do oferty KSU kierowanej do Użytkowników. Warunkiem skutecznego dodania usługi do oferty KSU jest zaakceptowanie przez KSU stawki wynagrodzenia Administratora WolęWygodniej ustalonej w serwisie WolęWygodniej za konkretną usługę w chwili jej dodawania do oferty KSU.

 

 

Artykuł 12

[Zawieszenie konta KSU]

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Administrator WolęWygodniej jest uprawniony do zawieszenia funkcjonowania konta KSU w serwisie WolęWygodniej do czasu wyjaśnienia sprawy, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działania KSU naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu WolęWygodniej bądź Administratora WolęWygodniej lub w inny sposób szkodzą dobremu imieniu marki WolęWygodniej. Niezależnie od zawieszenia konta KSU ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 13

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. KSU może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie i zawartej umowie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z tymi postanowieniami.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej.
 3. Administrator WolęWygodniej rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Jeżeli podane w reklamacji okoliczności wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia Administrator WolęWygodniej, przed rozpoznaniem reklamacji zwraca się do KSU o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej KSU wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

 

Artykuł 14

[Obowiązek sygnalizacji]

KSU jest zobowiązany do informowania Administratora WolęWygodniej o wszelkich nieprawidłowościach w działaniach przedstawicieli Administratora WolęWygodniej oraz Użytkowników. W szczególności należy niezwłocznie wskazywać na nierzetelnych Użytkowników, którzy nie wywiązują się z podjętych zobowiązań. Informacje te pozwolą na zablokowanie ich kont i właściwą ochronę interesów KSU oraz Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 15

[Przerwy techniczne]

Administrator WolęWygodniej dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność serwisu WolęWygodniej przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

 

 

Artykuł 16

[Prawa autorskie]

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu WolęWygodniej, w tym do logo serwisu, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie WolęWygodniej, przysługują Administratorowi WolęWygodniej. Zabronione jest wykorzystywanie przez KSU elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi WolęWygodniej za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub umowie łączącej KSU z Administratorem WolęWygodniej albo za odrębnie wyrażoną zgodą Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 17

[Zmiany regulaminu]

Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie komunikowany KSU poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych serwisu WolęWygodniej.