REGULAMIN

 ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WOLĘWYGODNIEJ

NA RZECZ KLIENTÓW SERWISU PROWADZĄCYCH ZA JEGO POMOCĄ DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

 

Artykuł 1

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Administrator WolęWygodniej - Artur Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Informatyczne IT – SOLUTIONS – Artur Konopka z siedzibą w Wieleniu przy ul. Wczasowej 16, poczta Przemęt 64-234, NIP 698-156-41-41, REGON 634396607, telefon 502-641045

e-mail biuro@wolewygodniej.pl

lub podmiot przez niego upoważniony,

 

Klient Serwisu – podmiot prowadzący za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej sprzedaż towarów Użytkownikom serwisu WolęWygodniej w formie sklepu,

 

Użytkownicy - podmioty zarejestrowane jako użytkownicy serwisu WolęWygodniej, do których skierowana jest oferta serwisu, w tym oferta Klienta Serwisu, mający w szczególności możliwość kupowania towarów i zamawiania usług z wykorzystaniem serwisu WolęWygodniej.

 

Konto Sklepu - prowadzone dla Klienta Serwisu przez Administratora WolęWygodniej pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Klienta Serwisu oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania z usług serwisu WolęWygodniej.

 

Kierowcy WolęWygodniej – osoby upoważnione przez Administratora WolęWygodniej do podejmowania towarów od Klientów Serwisu oraz do odbioru od Użytkowników i przekazywania należnych Klientowi Serwisu świadczeń pieniężnych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Administratorem WolęWygodniej i Klientem Serwisu, legitymujące się odpowiednim dokumentem potwierdzającym, iż wskazana w dokumencie osoba jest kierowcą WolęWygodniej, których dane znajdują się na chwilę podejmowania towarów w serwisie WolęWygodniej jako dane kierowcy WolęWygodniej.

 

Miejsce odbioru towarów – wskazane przez Klienta Serwisu miejsce, w którym będą wydawane towary zakupione przez Użytkowników od Klienta Serwisu kierowcom WolęWygodniej lub Użytkownikom.

 

 

Artykuł 2

[Wymagania techniczne]

Dla korzystania z usług serwisu WolęWygodniej wymagany jest komputer  z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox od wersji  3.0, Opera od wersji 9.0, lub IE od wersji 9.0 z włączoną obsługą języka JavaScript, stylów CSS i technologii Flash, oraz podłączona do komputera, sprawna drukarka. Niektóre strony mogą wymagać obecności oprogramowania Adobe Reader. Portal wygląda najlepiej w rozdzielczości ekranu co co najmniej 1280x800.

 

 

Artykuł 3

[Rejestracja w serwisie]

1.    Dokonać rejestracji w serwisie WolęWygodniej jako sklep może osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna, której prawo polskie przyznaje zdolność prawną w zakresie wystarczającym dla prowadzenia działalności gospodarczej i taką działalność faktycznie prowadząca. Podmioty wskazane w zdaniu poprzedzającym muszą być nadto płatnikami podatku VAT oraz zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.

2.    W celu zarejestrowania się w serwisie podmiot zamierzający prowadzić sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu internetowego WolęWygodniej powinien wypełnić znajdujący się na właściwej stronie www.wolewygodniej.pl formularz rejestracyjny przeznaczony dla sklepów poprzez wskazanie nazwy podmiotu (firmy), adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych, adresu jego siedziby (wraz z kodem pocztowym), numerów NIP, REGON oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakt z serwisem WolęWygodniej. Nadto należy wskazać dni tygodnia oraz godziny pracy sklepu, który miałby prowadzić sprzedaż za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej a także wskazać czy podmiot jest płatnikiem VAT,

3.    Poprzez naciśnięcie na znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym przycisk „zarejestruj się w systemie” osoba wpisująca wskazane w powyższych ustępach dane oświadcza jednocześnie, iż jest uprawniona do przekazywania Administratorowi WolęWygodniej przedmiotowych danych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu rejestrowanego podmiotu w zakresie wymaganym w procesie rejestracji jak również wyraża w imieniu tego podmiotu zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych danych w zakresie użytecznym dla działania serwisu WolęWygodniej oraz, że dane te są prawdziwe.

4.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca czynności rejestracji wybiera nazwę, pod którą podmiot rejestrowany zamierza występować w serwisie WolęWygodniej (login) oraz hasło dostępu do konta. Niedopuszczalne jest wybranie loginu wcześniej wybranego przez inny podmiot zarejestrowany w serwisie WolęWygodniej a także używanie nazwy zastrzeżonej w jakikolwiek sposób przez inny podmiot prawny lub też wyrazów powszechnie uznawanych za wulgarne. Klient Serwisu ma możliwość późniejszej aktualizacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnych, przy czym Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zażądania, przed wprowadzeniem zmiany danych, przedstawienia przez Klienta Serwisu odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość nowych danych. Klient Serwisu nie ma jednak możliwości późniejszej zmiany wybranego przez siebie loginu.

5.    Administrator WolęWygodniej w razie stwierdzenia, że dane wskazane w procesie rejestracji są nieprawdziwe lub, że osoba dokonująca rejestracji nie miała uprawnień do przekazywania tych danych Administratorowi WolęWygodniej, jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia konta, przy rejestracji którego podano chociażby częściowo takie dane.

6.    Po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji oraz po weryfikacji prawidłowości podanych w tym procesie danych z osobą wskazaną jako odpowiedzialną za kontakt z serwisem WolęWygodniej skontaktuje się przedstawiciel Administratora WolęWygodniej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dostępnych w serwisie WolęWygodniej. W wypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z osobą wskazaną w formularzu rejestracyjnym Administrator WolęWygodniej ma prawo usunąć zarejestrowane konto.

7.    Ustępu poprzedzającego nie stosuje się w wypadku gdy Klient Serwisu podpisał już uprzednio umowę o świadczenie usług dostępnych w serwisie WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 4

[Aktywacja konta]

Administrator WolęWygodniej dokonuje aktywacji konta Klienta Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu od przedstawiciela Administratora WolęWygodniej oryginału podpisanej z Klientem Serwisu umowy o świadczenie usług, zawartej w oparciu o wzorzec umowy dostarczony przez Administratora WolęWygodniej, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta Serwisu prawidłowej rejestracji w serwisie WolęWygodniej. Dopiero z chwilą aktywacji konta Klient Serwisu uzyskuje możliwość korzystania z aktualnie dostępnych usług oferowanych przez serwis WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 5

[Oferta Klienta Serwisu]

1.   Klient Serwisu w celu zawarcia umów sprzedaży z Użytkownikami przedstawia oferowane towary dodając je do swojej oferty za pomocą dostępnego w serwisie WolęWygodniej formularza dodawania towaru, lub korzystając z systemu automatycznych aktualizacji. Cechy towaru wskazywane przez Klienta Serwisu winny opisywać go w sposób rzetelny i kompletny, uniemożliwiający wprowadzenie w błąd osób trzecich co do właściwości, dostępności i ceny towaru. Nadto Klient Serwisu winien wskazać do jakiej, z przewidzianych w serwisie WolęWygodniej, kategorii należy dodawany towar. 

2.   Niedopuszczalne jest dodawanie do oferty towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Klient Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swego uchybienia obowiązkowi ustanowionemu w zdaniu poprzedzającym.

3.   Klient Serwisu może dodać do swojej oferty również towary znajdujące się w ofercie innego Klienta Serwisu mając możliwość ustalenia tych elementów opisujących towar, których zmiana zostanie dopuszczona przez Administratora WolęWygodniej, w sposób przez siebie ustalony. Klient Serwisu nie może sprzeciwić się dodaniu, w sposób przewidziany w zdaniu poprzedzającym, do oferty innego Klienta Serwisu towaru dodanego przez siebie.

4.   Klient Serwisu dodając do swojej oferty towar, zarówno korzystając z formularza dodawania towaru jak również dodając towar znajdujący się już w ofercie innego klienta, jest odpowiedzialny za prawdziwość i rzetelność danych określających przedmiotowy towar.

5.   Towary dodawane przez Klienta Serwisu do swojej oferty są widoczne dla Użytkowników w serwisie WolęWygodniej dopiero po zaakceptowaniu dodania towaru przez Administratora WolęWygodniej.

6.   Administrator WolęWygodniej podejmuje decyzję o zaakceptowaniu dodania towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia prawidłowego wypełnienia formularza dodawania towaru. Administrator WolęWygodniej może odmówić dodania towaru w wypadku stwierdzenia, iż dodanie towaru jest niedopuszczalne w świetle ust. 2 niniejszego regulaminu lub też dane określające towar są nieprawdziwe bądź niekompletne. Administrator WolęWygodniej może też zmienić niektóre właściwości towary w szczególności takie jak nazwa, opis, zdjęcie jeśli uzna iż nie przedstawiają dokładnie danego towaru.

7.   Administrator WolęWygodniej, w wypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych dotyczących towaru, w tym przynależności do określonej kategorii towarów lub dopuszczalności obrotu nim bądź w wypadku naruszenia poprzez dodanie lub zmianę parametrów określonego towaru dobrych obyczajów, zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia towaru z oferty Klientów Serwisu lub zmiany jego danych bądź kategorii towarów przewidzianej w serwisie WolęWygodniej.

8.   Postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego artykułu nie odnoszą się do towarów dodanych przez Klienta Serwisu do swojej oferty w trybie ust. 3.

 

 

Artykuł 6

[Aktualizacja oferty Klienta Serwisu]

Klient Serwisu jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swojej oferty kierowanej do Użytkowników w szczególności poprzez umieszczanie niezwłocznie informacji na temat dostępności towaru oraz zmian co do ceny. Jeżeli na skutek uchybienia przez Klienta Serwisu obowiązkom przewidzianym w zdaniu poprzedzającym nie dojdzie do zawarcia umowy z Użytkownikiem Administrator WolęWygodniej zachowuje prawo do wynagrodzenia tak jak gdyby umowa pomiędzy Klientem Serwisu a Użytkownikiem była zawarta. W wypadku rezygnacji przez Użytkownika z zawarcia umowy na skutek opóźnienia w realizacji umowy przez Klienta Serwisu postanowienia zdania drugiego stosuje się odpowiednio.

 

 

Artykuł 7

[Złożenie zamówienia i zawarcie umowy]

1.    Klient Serwisu jest zobowiązany do bieżącego, w godzinach pracy, monitorowania systemu zamówień WolęWygodniej i niezwłocznego reagowania na złożone zamówienia oraz inną korespondencję kierowaną w formie elektronicznej w szczególności na zapytania Użytkowników i wiadomości do zamówień. Rekcją jest: potwierdzenie uszykowania zamówienia, potwierdzenie wysyłki zamówienia, wysłanie wiadomości do Użytkownika o terminie realizacji zamówienia,  wysłanie wiadomości do użytkownika o braku jakiejkolwiek pozycji z propozycją zamiennika, odpowiedź na wiadomość Użytkownika wysłaną korzystając z funkcjonalności WolęWygodniej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszczalne jest reagowanie najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia lub otrzymaniu innej korespondencji. Jeśli Klient Serwisu nie zareaguje na złożone zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od chwili jego złożenia Administrator może naliczyć karę umowną w wysokości tego zamówienia. Wszystkie zamówienia, na które Klient serwisu nie zareaguje w sposób opisany powyżej przez trzy dni robocze uważa się za potwierdzone.

2.    Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza zamówienia serwisu WolęWygodniej Klient Serwisu otrzyma automatycznie wiadomość email na adres podany w konfiguracji swojego kont w serwisie WoleWygodniej i jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia czy towary objęte zamówieniem są fizycznie dostępne w lokalu Klienta Serwisu wskazanym jako miejsce odbioru towarów. W wypadku stwierdzenia dostępności wszystkich towarów objętych zamówieniem Klient Serwisu potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia.

3.    W wypadku braku w miejscu odbioru towarów towaru ujętego w złożonym przez Użytkownika zamówieniu Klient Serwisu zobowiązany jest do skontaktowania się z Użytkownikiem drogą mailową dla zamówień realizowanych na wysyłkę lub telefoniczną dla zamówień lokalnych realizowanych przez Kierowców WolęWygodniej na podany w zamówieniu numer telefonu i poinformowania Użytkownika o braku towaru i ewentualnej możliwości zamiany niedostępnych towarów na inne towary o podobnym charakterze. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika na modyfikację zamówienia poprzez zamianę określonego towaru na inny lub poprzez eliminację określonego towaru ze złożonego zamówienia Klient Serwisu dokonuje w taki sposób uzgodnionej modyfikacji zamówienia w systemie. Modyfikacja zamówienia dokonana w serwisie WolęWygodniej przez Klienta Serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem Klienta Serwisu, iż uzyskał zgodę Użytkownika na dokonaną modyfikację.

4.    Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem Serwisu a Użytkownikiem następuje, w wypadku zamówień obejmujących wyłącznie towary fizycznie dostępne w lokalu Klienta Serwisu wskazanym jako miejsce odbioru towarów w chwili dojścia zamówienia do Klienta Serwisu, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta Serwisu. W wypadku zamówień zmodyfikowanych w trybie ust. 3 niniejszego artykułu umowa pomiędzy Klientem Serwisu a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili uzyskania przez Klienta Serwisu zgody Użytkownika na modyfikację zamówienia w formie wiadomośći dostępnej pod zamówieniem lub w drodze telefonicznej.

5.    W wypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia obejmującego towar, który jest fizycznie dostępny w lokalu Klienta Serwisu wskazanym jako miejsce odbioru towarów lecz jego aktualna cena ustalona przez Klienta Serwisu nie jest tożsama z ceną tego towaru uwidocznioną w ofercie Klienta Serwisu uwidocznionej w serwisie WolęWygodniej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika, Klient Serwisu zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży tego towaru Użytkownikowi po cenie wskazanej w zamówieniu.

6.    Jeżeli zamówienie Użytkownika obejmuje towary, co do których wielkość zamówienia określa się wagowo przyjmuje się, iż umowa pomiędzy Użytkownikiem a Klientem Serwisu dopuszcza występowanie różnicy pomiędzy wagą towaru wskazaną w zamówieniu a wagą towaru faktycznie wydanego przez Klienta Serwisu i w ten sposób objętego umową, jeżeli różnica taka jest uzasadniona względami praktycznymi i nie przekracza wartości zwyczajowo przyjętych, nie naruszając również dobrych obyczajów. W wypadku zaistnienia takiej różnicy dopuszczalna jest również modyfikacja, w odpowiedni sposób, ceny z przedmiotowej umowy sprzedaży. Jednakże jeżeli w wyniku modyfikacji przewidzianej w niniejszym ustępie cena jaką miałby zapłacić Użytkownik z przedmiotowej umowy sprzedaży miałaby wzrosnąć o ponad 1/20 wartości złożonego przez Użytkownika zamówienia to dla dokonania takiej modyfikacji konieczna jest uzyskanie zgody Użytkownika, która może być wyrażona w formie mailowej lub telefonicznej. Postanowienie ust. 3 zd. 3 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

7.    Zamówienia Użytkowników WoleWygodniej mają pierszeństwo wobec zamówień pozyskiwanych z innych źródeł i Klient Serwisu zobowiązany jest je realizować przed innymi nawet jeśli zamawiany towar jest ostatnią dostępną sztuką.

 

 

Artykuł 8

[Skompletowanie i odbiór zmówienia]

1.   Niezwłocznie po zawarciu umowy z Użytkownikiem Klient Serwisu jest zobowiązany do przystąpienia do skompletowania zamówienia, chyba że wskazany przez Użytkownika termin odbioru zamówienia lub charakter zamawianych towarów tego nie wymaga. Jednakże w każdym przypadku zamówienie powinno być przygotowane do odbioru nie później niż na 45 minut przed wskazanym przez Użytkownika terminem jego odbioru.

2.   Przygotowanie zamówienia do odbioru polega na skompletowaniu jego wszystkich pozycji w opakowaniu wystarczającym dla poręcznego ich przenoszenia oraz umożliwiającym dokonanie kontroli kompletności zamówienia przez kierowcę WolęWygodniej lub Użytkownika. Towary łatwo psujące się lub wymagające szczególnie ostrożnego transportu winny być przygotowane w osobnych opakowaniach wraz z widocznym oznaczeniem swego charakteru.

3.   Dla zamówień realizowanych transportem WoleWygodniej osoba upoważniona przez Klienta Serwisu drukuje wygenerowany w serwisie WolęWygodniej list przewozowy wydając wraz z zamówieniem jego podpisaną przez siebie kopię kierowcy WolęWygodniej wraz z paragonem fiskalnym potwierdzającym dokonaną operację sprzedaży towarów lub fakturą VAT.

4.   W wypadku wybrania przez Użytkownika przy składaniu zamówienia opcji „odbiór osobisty” Klient Serwisu zobowiązany jest do zorganizowania pracy prowadzonego sklepu w taki sposób aby Użytkownicy mogli podejmować zamówione przez siebie towary we wskazanym przez siebie czasie, z pierwszeństwem wobec klientów sklepu dokonujących zakupów poza serwisem WolęWygodniej. Klient Serwisu jest również zobowiązany do widocznego oznakowania miejsca odbioru towarów zakupionych za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej poprzez umieszczenie odpowiedniego napisu.

5.   Zamówienia złożone przez Użytkowników z opcją dostawy WoleWygodniej winny zostać przygotowane do odbioru przez kierowców WolęWygodniej w sposób wskazany w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nadto w czasie, który przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań transportowych daje realną możliwość kierowcom WolęWygodniej dostarczenia zamówienia Użytkownikowi w czasie przez niego wskazanym.

6.   Niezwłocznie po przygotowaniu do odbioru zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Klient Serwisu jest zobowiązany do poinformowania, za pomocą odpowiedniej funkcji serwisu WolęWygodniej o gotowości zamówienia do wysyłki.

7.   Klient Serwisu jest zobowiązany do zapewnienia w miejscu odbioru towarów warunków umożliwiających sprawne podejmowanie zamówionych towarów przez kierowców WolęWygodniej, niezwłocznie po zgłoszeniu się kierowcy do Klienta Serwisu, w szczególności bez konieczności oczekiwania na czynność wydania towarów przez Klienta Serwisu. Nadto Klient Serwisu jest zobowiązany do zapewnienia pomocy kierowcom WolęWygodniej w załadunku towarów o rozmiarach lub wadze utrudniających załadunek przez jedną osobę.

8.   Przed wydaniem zamówienia Klient Serwisu jest zobowiązany do kontroli czy osoba podająca się za kierowcę WolęWygodniej posiada aktualny dokument potwierdzający, że jest kierowcą WolęWygodniej oraz winien skontrolować tożsamość kierowcy WolęWygodniej przez zażądanie okazania dowodu osobistego a także sprawdzić w serwisie WolęWygodniej czy wydawane zamówienie miało zostać podjęte przez zgłaszającego się kierowcę WolęWygodniej. W wypadku podjęcia jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia uprawnienia osoby podającej się za kierowcę WolęWygodniej do odbioru przedmiotowego zamówienia Klient Serwisu jest zobowiązany do odmowy wydania zamówienia i niezwłocznego skontaktowania się z Administratorem WolęWygodniej.

9.   Kierowca WolęWygodniej dokonuje kontroli kompletności zamówienia i w wypadku stwierdzenia, że jest kompletne odbiera je od Klienta Serwisu. Kierowca WolęWygodniej nie kontroluje kompletności towarów składających się z poszczególnych elementów zawartych w opakowaniu, które jest w widoczny sposób zamknięte przez producenta lub Klienta Serwisu. Okoliczność dokonania odbioru zamówienia kierowca WolęWygodniej potwierdza czytelnym podpisem, obejmującym imię i nazwisko, wskazując jednocześnie datę i godzinę odbioru, na egzemplarzu listu przewozowego. Egzemplarz listu przewozowego podpisany, we wskazany powyżej sposób, przez kierowcę WolęWygodniej jest wyłącznym dowodem na wydanie towaru kierowcy WolęWygodniej przez Klienta Serwisu. Po wydaniu towaru kierowcy WolęWygodniej Klient Serwisu jest zobowiązany niezwłocznie do zaznaczenia tej okoliczności w serwisie WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 9

[Zapłata ceny przez Użytkowników]

1.   W wypadku odbioru osobistego zamówienia przez Użytkownika zapłata ceny z umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika i Klienta Serwisu następuje w chwili i miejscu odbioru towarów.

2.   Jeżeli Użytkownik składając zamówienie zobowiąże się do zapłaty ceny zamówionych towarów przy ich odbiorze w miejscu przez siebie wskazanym, świadczenie pieniężne Użytkownika należnego Klientowi Serwisu odbiera kierowca WolęWygodniej dostarczający zamówienie.

3.   Jeżeli kierowca WolęWygodniej pobierze świadczenie pieniężne należne Klientowi Serwisu od Użytkownika to jest zobowiązany do przekazania go Klientowi Serwisu lub osobie upoważnionej przez Klienta Serwisu w miejscu odbioru towarów od Klienta Serwisu przy odbiorze kolejnego zamówienia od Klienta Serwisu przez kierowcę WoleWygodniej, który pobrał powyższe świadczenie lecz nie później niż w ciągu trzech  kolejnych dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło pobranie powyższego świadczenia przez tego kierowcę WolęWygodniej.

4.   Klient Serwisu lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia kierowcy WolęWygodniej faktu przekazania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Klientowi Serwisu oraz do zaznaczenia tej okoliczności w serwisie WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 10

[Regulacje szczególne dotyczące sprzedaży produktów leczniczych]

1.   Postanowienia artykułów 7 – 9 stosuje się odpowiednio w wypadku gdy przedmiotem sprzedaży są produkty lecznicze, z zachowaniem postanowień niniejszego artykułu.

2.   Klient Serwisu będący apteką nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych w rozumieniu przepisów prawa a jedynie przygotowuje do odbioru produkty lecznicze lub inne towary objęte umową sprzedaży zawartą z Użytkownikiem w trybie art. 7 niniejszego regulaminu oraz wydaje produkty lecznicze Użytkownikom lub osobom upoważnionym przez Użytkowników, w tym Kierowcom WolęWygodniej.

3.   Dokonanie przez Użytkownika wyboru opcji „dostawa” jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik upoważnia Kierowcę WolęWygodniej do dokonania w imieniu Użytkownika odbioru towarów objętych zamówieniem bez konieczności składania wobec Klienta Serwisu odrębnego oświadczenia w tej mierze.

4.   W wypadku gdy umową sprzedaży objęte są leki wydawane na podstawie recepty, Klient Serwisu przed wydaniem leków Użytkownikowi lub Kierowcy WolęWygodniej winien otrzymać od jednej z tych osób właściwe recepty uprawniające do wydania leków. Klient Serwisu jest obowiązany do odmowy wydania leków w wypadku nieotrzymania odpowiednich, prawidłowo wystawionych recept, których oryginalność lub prawidłowość byłaby niewątpliwa.

5.   Wydanie przez Klienta Serwisu leków objętych umową sprzedaży Użytkownikowi lub Kierowcy WolęWygodniej stanowi potwierdzenie otrzymania właściwej recepty.

 

 

Artykuł 11

[Zwrot zamówienia]

1.   Jeżeli kierowca WolęWygodniej nie zastanie Użytkownika we wskazanym przez niego miejscu i dwukrotnie nie uda mu się skutecznie skontaktować z Użytkownikiem telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub gdy Użytkownik odmówi odbioru towaru lub zapłaty ceny kierowca WolęWygodniej zwraca towary objęte zamówieniem Klientowi Serwisu do miejsca odbioru towarów a Klient Serwisu jest zobowiązany do ich przyjęcia. Klient Serwisu zachowuje w stosunku do Użytkownika roszczenie o zapłatę ceny przewidziane przepisami prawa cywilnego.

2.   Klient Serwisu lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do pisemnego potwierdzenia kierowcy WolęWygodniej faktu zwrotu towarów i do zaznaczenia tej okoliczności w serwisie oraz na liście przewozowym.

3.   Klient Serwisu w wypadku zwrotu zamówienia na skutek braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem jest zobowiązany do przechowywania skompletowanego zamówienia przez okres jednego dnia roboczego celem umożliwienia Użytkownikowi dokonania odbioru osobistego. Obowiązek ten nie dotyczy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.

 

 

Artykuł 12

[System opinii]

1.   Klient Serwisu jest uprawniony do wystawiania opinii Użytkownikom, które to opinie są widoczne w serwisie WolęWygodniej dla wszystkich podmiotów korzystających z serwisu. Opinia Klienta Serwisu o Użytkowniku może być pozytywna albo negatywna albo neutralna i może być zmieniana przez jej autora. Klient Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wystawionej przez siebie opinii.

2.   Treść opinii winna być zredagowana w sposób czytelny i nie może zawierać treści, których rozpowszechnianie jest bezprawne, wulgaryzmów bądź treści nieobyczajnych oraz wszelkich treści mających charakter reklamowy.

3.   Administrator WolęWygodniej usuwa opinię jeżeli taki obowiązek wynika z orzeczenia sądu. Nadto Administrator WolęWygodniej może w każdym czasie usunąć opinię jeżeli stwierdzi, iż została ona wystawiona z naruszeniem ustępów poprzedzających lub okoliczności uzasadniające jej wystawienie budzą wątpliwości bądź też narusza ona dobre obyczaje.

4.   Klient Serwisu ma również możliwość ustosunkowania się do opinii wystawianych względem niego przez Użytkowników.

 

 

Artykuł 13

[Poufność danych i archiwizacja historii zamówień]

Klient Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora WolęWygodniej danych wprowadzanych przez Klienta Serwisu dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, w zakresie do tego celu użytecznym. Klient Serwisu zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy wobec osób nieupoważnionych danych osobowych Użytkowników serwisu WolęWygodniej, które zostaną udostępnione Klientowi Serwisu przez Administratora WolęWygodniej. Uzyskane za pośrednictwem serwisu WolęWygodniej dane Klient Serwisu może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z zawieraniem i realizacją umów z Użytkownikami. Nadto Klient Serwisu jest zobowiązany do archiwizowania we własnym zakresie danych dotyczących umów zawartych przez Klienta Serwisu z Użytkownikami do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z umów tych wynikających. 

 

 

Artykuł 14

[Wynagrodzenie Administratora WolęWygodniej]

Kwestię wynagrodzenia należnego Administratorowi WolęWygodniej reguluje, zawarta w formie pisemnej umowa pomiędzy Administratorem WolęWygodniej a Klientem Serwisu. Wszytskie faktury Klient Serwisu będzie otrzymywać w załacznikach do maila na adres podany w konfiguracji Konta Sklepu na portalu i zobowiązuje się do ich przyjmowania.

 

 

Artykuł 15

[Zawieszenie konta Klienta Serwisu]

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Administrator WolęWygodniej jest uprawniony do zawieszenia funkcjonowania konta Klienta Serwisu w serwisie WolęWygodniej do czasu wyjaśnienia sprawy, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działania Klienta Serwisu naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu WolęWygodniej bądź Administratora WolęWygodniej lub w inny sposób szkodzą dobremu imieniu marki WolęWygodniej. Niezależnie od zawieszenia konta Klient Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 16

[Postępowanie reklamacyjne]

1.   Klient Serwisu może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie i zawartej umowie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z tymi postanowieniami.

2.   Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacje wysokości naliczonej prowizji można składać w terminie 10 dni roboczych, od dnia wystawienia faktury. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację rozliczenia przez Klienta Serwisu. Zgłoszenie pisemnej reklamacji nie zwalnia Klienta Serwisu z obowiązku terminowego uregulowania bezspornej należności względem Administratora WolęWygodniej.

3.   Administrator WolęWygodniej rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.   Jeżeli podane w reklamacji okoliczności wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia Administrator WolęWygodniej, przed rozpoznaniem reklamacji zwraca się do Klienta Serwisu o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.   Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta Serwisu wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

 

Artykuł 17

[Obowiązek sygnalizacji]

Klient Serwisu jest zobowiązany do informowania Administratora WolęWygodniej o wszelkich nieprawidłowościach w działaniach przedstawicieli Administratora WolęWygodniej, kierowców WolęWygodniej oraz Użytkowników. W szczególności należy niezwłocznie wskazywać na nierzetelnych Użytkowników, którzy nie wywiązują się z podjętych zobowiązań. Informacje te pozwolą na zablokowanie ich kont i właściwą ochronę interesów Klienta Serwisu oraz Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 18

[Przerwy techniczne]

Administrator WolęWygodniej dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu WolęWygodniej, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność serwisu WolęWygodniej przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

 

 

Artykuł 19

[Prawa autorskie]

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu WolęWygodniej, w tym do logo serwisu, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie WolęWygodniej, przysługują Administratorowi WolęWygodniej. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów Serwisu elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi WolęWygodniej za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub umowie łączącej Klienta Serwisu z Administratorem WolęWygodniej albo za odrębnie wyrażoną zgodą Administratora WolęWygodniej.

 

 

Artykuł 20

[Zmiany regulaminu]

Administrator WolęWygodniej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie komunikowany Klientom Serwisu poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych serwisu WolęWygodniej.